THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Hệ thống thanh tra ngành nội vụ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngành nội vụ với cơ cấu tổ chức bao gồm Bộ Nội vụ và hệ thống các Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, có chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực:
a) Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;
b) Tổ chức chính quyền địa phương;
c) Quản lý địa giới hành chính;
d) Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
đ) Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ;
e) Công tác văn thư, lưu trữ nhà nước;
g) Quản lý đối với các dịch vụ công theo thẩm quyền do pháp luật quy định;
h) Công tác thi đua, khen thưởng;
i) Công tác tôn giáo;
k) Công tác thanh niên.
2.Vai trò ca thanh tra ngành ni v
Theo quy định của pháp luật thanh tra, pháp luật khiếu nại, tố cáo, pháp luật phòng, chống tham nhũng, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và căn cứ vào những quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Nội vụ, cơ quan trực thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ có những chức năng cơ bản như sau:
Chức năng thanh tra bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, Trong đó thanh tra chuyên ngành là nhiệm vụ trọng tâm, chiếm ưu thế hơn thanh tra hành chính bởi kết quả hoạt động của nó là chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành nội vụ trước Chính phủ và với xã hội.
Chức năng xây dựng ngành bao gồm:hoạch định chính sách, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra các Sở Nội vụ và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra nội vụ).
Kết quả của hoạt động thực hiện những chức năng, nhiệm vụ này thường mang ý nghĩa “bổ sung” cho kết quả thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và chức năng xây dựng ngành. Đó là việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Hoạt động của thanh tra ngành Nội vụ

 Hoạt động thanh tra ngành Nội vụ được hiểu là việc Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ các tình, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Nội vụ tiến hành việc kiêm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ đối với các Bộ, cơ quan nganh Bộ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã. 

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ