THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website này có cung cấp đầy đủ thông tin không? 

Lịch sử hình thành và phát triển

 

 

Thanh tra Bộ Nội vụ được thành lập kể từ năm 2003 (theo Quyết định số 61/2003/QĐ-BNV ngày 29/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và được kiện toàn lại vào năm 2008 (Quyết định số 1748/QĐ-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và năm 2013 (Quyết định số 1679/QĐ-BNV ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

 

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ hiện nay gồm có 03 phòng:
- Phòng Thanh tra Nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương;
- Phòng Thanh tra Nội vụ khối địa phương;
- Phòng Tổng hợp.

 

 

DIỄN ĐÀN NỘI BỘ