9 kết quả tìm được

STT Loại văn bản Số hiệu Tên văn bản Trạng thái Tải về
1 Hướng dẫn 739/TTBNV-PTH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: 26/11/2015

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
2 Kế hoạch 1796/QĐ-BNV Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Bộ Nội vụ

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: 25/11/2015

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
3 Hướng dẫn 669/TTBNV-PTH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: 03/12/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
4 Kế hoạch 1221/QĐ-BNV Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: 25/11/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
5 Công văn 563/TTBNV-PTH Cung cấp thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: 15/10/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
6 Quyết định 69/QD-TTBNV Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: 26/02/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
7 Kế hoạch 1683/QĐ-BNV Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: 25/11/2013

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
8 Quyết định 1679/QĐ-BNV Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Bộ Nội vụ

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: 22/11/2013

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
9 Thông tư 09/2012/TT-BNV Thông tư Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: 01/02/2013

Trạng thái: Còn hiệu lực