53 kết quả tìm được

STT Loại văn bản Số hiệu Tên văn bản Trạng thái Tải về
1 Nghị định 56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: 01/08/2015

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
2 Nghị định 53/2015/NĐ-CP Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: 15/07/2015

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
3 Thông tư 19/2014/TT-BNV Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: 02/02/2015

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
4 Nghị định 108/2014/NĐ-CP Chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: 10/01/2015

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
5 Luật, Bộ luật 03/2011/QH13 Luật Tố cáo năm 2011

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2012

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
6 Thông tư 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: 15/12/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
7 Thông tư 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: 15/12/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
8 Thông tư 13/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: 15/12/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
9 Thông tư 14/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: 15/12/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực

 
10 Thông tư 15/2014/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: 15/12/2014

Trạng thái: Còn hiệu lực